test

เข้าสู่ระบบ

ประวัติความเป็นมาของโรงเรียน

ประวัติความเป็นมาของโรงเรียน

ประวัติความเป็นมาของโรงเรียน

 

 

 

     โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 146 ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร มีเนื้อที่ 8 ไร่ 1 งาน 89 ตารางวา กระทรวงศึกษาธิการจัดซื้อด้วยเงิน ก.ศ.ส. จำนวน 982,810 บาท จัดตั้งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา ประเภทสหศึกษาและในวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2501 จัดตั้งเป็นโรงเรียนมัธยมวิสามัญศึกษา โดยใช้ชื่อว่า "โรงเรียนยานนาวา"

 

 

     ได้เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2501 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมีนักเรียน จำนวน 416 คน ผู้บริหารคนแรกของโรงเรียนคือ นายจรัส ธรรมพันธ์ ต่อมาเมื่อวันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2514 ฯพณฯ สุกิจ นิมมานเหมินทร์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการอนุมัติให้เปลี่ยนชื่อเป็น "โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม"
และผู้บริหารคนปัจจุบัน คือ ดร.รื่น   หมื่นโกตะ

Facebook โรงเรียน

ปฏิทินโรงเรียน

กลุ่มบริหาร

พยากรณ์อากาศ

โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม ๑๔๖ ถนนถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๒๐ โทร. ๐๒๒๑๑๐๙๔๓ โทรสาร.๐๒๒๑๑๐๙๔๓
E-Mail : admin@yn.ac.th
Design by Joomla 3.4.5 The best view this website as 1280 pixel Text size - Medium All web browser