test

เข้าสู่ระบบ

จำนวนข้าราชการครู

จำนวนข้าราชการครู

 

จำนวนข้าราชการครูโรงเรียนยานนาเวศวิทยาคมจำแนกตามวิทยฐานะ

ปีการศึกษา 2560 ณ มิถุนายน 2560

 

 

ที่

 

วิทยฐานะ

 

อันดับ

จำนวน (คน)

ชาย

หญิง

รวม

1

ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

คศ.3

1

-

1

2

รองผู้อำนวยการชำนาญการ

คศ.2

-

1

1

3

ครูเชี่ยวชาญ

คศ.4

-

-

-

4

ครูชำนาญการพิเศษ

คศ.3

4

17

21

5

ครูชำนาญการ

คศ.2

3

3

6

6

ครู

คศ.1

11

5

16

7

ครูผู้ช่วย

-

5

20

25

รวม   

24

46

70

 

รายชื่อข้าราชการครูมีวิทยฐานะ

โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม

ผู้บริหารสถานศึกษา

        

ที่

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

อันดับ

วิทยฐานะ

1

นายรื่น                  หมื่นโกตะ

ผู้อำนวยการโรงเรียน

คศ. 3

ชำนาญการพิเศษ

2

นางพัชรี                ราชสาร           

รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารวิชาการ

คศ. 2

ชำนาญการ

3

นางบุญเรือน           รัฐวิเศษ

ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงบประมาณ

คศ. 3

ชำนาญการพิเศษ

4

นางศศิธร               โลหะวิริยะศิริ

ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารทั่วไป

คศ. 3

ชำนาญการพิเศษ

5

นางจุฑาทิพย์          ลิ้มชัยกิจ

ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล

คศ. 2

ชำนาญการ

                  

ครูชำนาญการพิเศษ

 

ที่

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

อันดับ

วิทยฐานะ

1

นางศกุนตลา         โฆษิตชัยวัฒน์

ครู

คศ.3

ชำนาญการพิเศษ

2

นางสาวทรัพย์ทวี   อภิญญาวาท

ครู

คศ.3

ชำนาญการพิเศษ

3

นางบุญเรือน        รัฐวิเศษ

ครู

คศ.3

ชำนาญการพิเศษ

4

นางสาวสมาภา     ชัยจินดา

ครู

คศ.3

ชำนาญการพิเศษ

5

นางสาวเกษรา      กำภูมิประเสริฐ

ครู

คศ.3

ชำนาญการพิเศษ

6

นางสาวสมศรี        คงเสรี

ครู

คศ.3

ชำนาญการพิเศษ

7

นางสาวระวีวรรณ   กองมณี

ครู

คศ.3

ชำนาญการพิเศษ

8

นางกระจ่างจิต       แก้วชล

ครู

คศ.3

ชำนาญการพิเศษ

9

ว่าที่ร.ต.มาวิน        คำดี

ครู

คศ.3

ชำนาญการพิเศษ

10

นางเรณู               สะมะดี

ครู

คศ.3

ชำนาญการพิเศษ

11

นางศศิธร             โลหะวิริยะศิริ

ครู

คศ.3

ชำนาญการพิเศษ

12

นายสุรเชษฐ์         ศิลลา

ครู

คศ.3

ชำนาญการพิเศษ

13

นางภัทรพรรณ      พงษ์พินิจ

ครู

คศ.3

ชำนาญการพิเศษ

14

นางสาวนราทร      กุลธนสิริ

ครู

คศ.3

ชำนาญการพิเศษ

15

นางวีรวรรณ          คำดี

ครู

คศ.3

ชำนาญการพิเศษ

16

นายเอก              มีแสวง

ครู

คศ.3

ชำนาญการพิเศษ

17

นางอธิชา            ปลื้มปรีชา

ครู

คศ.3

ชำนาญการพิเศษ

18

นางสาวผานิต      ต่อเศวตพงศ์

ครู

คศ.3

ชำนาญการพิเศษ

19

นางสาวจันทรา     พวงยอด

ครู

คศ.3

ชำนาญการพิเศษ

20

นางสาวคำลอง     กลางประพันธ์

ครู

คศ.3

ชำนาญการพิเศษ

21

นายเรวัตร          เตรียมล้ำเลิศ

ครู

คศ.3

ชำนาญการพิเศษ

 

 

ครูชำนาญการ

 

ที่

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

อันดับ

วิทยฐานะ

1

นายสมยศ              สุขวณิช

ครู

คศ.2

ชำนาญการ

2

นางจุฑาทิพย์          ลิ้มชัยกิจ

ครู

คศ.2

ชำนาญการ

3

นางบุณยวดี           ปึงศิริเจริญ

ครู

คศ.2

ชำนาญการ

4

นายเกียรติพงศ์       บุญฤทธิ์     

ครู

คศ.2

ชำนาญการ

5

นายจิรัฐ               รวิยะวงศ์

ครู

คศ.2

ชำนาญการ

6

นางสาวระวีวรรณ    หิรัญสุนทร

ครู

คศ.2

ชำนาญการ

 

ครู คศ.1

 

ที่

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

อันดับ

วิทยฐานะ

1

นายเอกลักษณ์        ปิ่นดิลกคุณ

ครู

คศ.1

-

2

นายพิเชษฐ์            วงศ์อัมพรฉกาจ

ครู

คศ.1

-

3

นายเสรี                 ตระกูลพสุทิพย์

ครู

คศ.1

-

4

นายไกรเวท             หาญกลับ   

ครู

คศ.1

-

5

นางสาวละอองดาว    อดทน

ครู

คศ.1

-

6

นางสาวชลธร            ถามะพันธ์

ครู

คศ.1

 

7

นายประมุข              โกมลสุรกุล

ครู

คศ.1

-

8

นายทศณรงค์          เป้ามัจฉา

ครู

คศ.1

-

9

นางสาวจิฑาพัชญ์       ศุภรพิพัฒน์

ครู

คศ.1

-

10

นายกฤษฏา              ม้วนหรีด

ครู

คศ.1

-

11

นาย ณ พล               คำแก้ว

ครู

คศ.1

-

12

นางมัทนียา               สุดจิตร

ครู

คศ.1

-

13

นายธฤต                   นิลบรรพต

ครู

คศ.1

-

14

นางสาวศศิธร             ชูชื่น

ครู

คศ.1

 

15

นางกานต์พิชชา         ศิลปวิศวกุล

ครู

คศ.1

 

16

นายศิวณัฐ                บุญมาก                

ครู

คศ.1

 

17

นายนรินทร        บุญธรรมพาณิชย์

ครู

คศ.1

 

 

 

ครูผู้ช่วย

                                

ที่

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

อันดับ

วิทยฐานะ

1

นางสาวปรียนันท์        ประเสริฐหล้า

ครูผู้ช่วย

คพช.

-

2

นายธีรายุ             อิศรางกูร ณ อยุธยา

ครูผู้ช่วย

คพช.

-

3

นางสาวนันทนา             บัวงาม

ครูผู้ช่วย

คพช.

-

4

นางสาวอมรรัตน์           กรวยสุวรรณ

ครูผู้ช่วย

คพช.

-

5

นายสุทธิ                     สีพิกา

ครูผู้ช่วย

คพช.

-

6

นายวิทยา                   ยุวภูษิตานนท์

ครูผู้ช่วย

คพช.

-

7

นางสาวกนกอร            อุ่นสถานนท์

ครูผู้ช่วย

คพช.

-

8

นายจักรพันธ์               พานสอาด

ครูผู้ช่วย

คพช.

-

9

นางสาวรสมา               ลำพุทธา

ครูผู้ช่วย

คพช.

-

10

นางสาวศรีนิล              แสงจินดา

ครูผู้ช่วย

คพช.

-

11

นายปรัชญา           อาภาวัฒนาสกุล

ครูผู้ช่วย

คพช.

-

12

นางสาวสุพิชยา           ช่วงชัยยะ

ครูผู้ช่วย

คพช.

 

13

นางสาวพรพรรณ         กล้าหาญ

ครูผู้ช่วย

คพช.

-

14

นางสาวอรอนงค์          วงศา

ครูผู้ช่วย

คพช.

 

15

นางสาวจิราวรรณ        เสียมภูเขียว

ครูผู้ช่วย

คพช.

-

16

นางสาวภูษณิศา          นาถธราดล

ครูผู้ช่วย

คพช.

-

17

นายปฏิญญา              มุขสาร

ครูผู้ช่วย

คพช.

-

18

นางสาวศิวพร             คงสกุล

ครูผู้ช่วย

คพช.

-

19

นางสาวนิตยา             พรสีมา

ครูผู้ช่วย

คพช.

-

20

นางสาววรรณพร         ปิ่นฟ้า

ครูผู้ช่วย

คพช.

 

21

นายณัฐพงศ์              นพโลหะ           

ครูผู้ช่วย

คพช.

-

22

นางหนูเพียร              โกมลสุรกุล

ครูผู้ช่วย

คพช.

 

 

Facebook โรงเรียน

ปฏิทินโรงเรียน

กลุ่มบริหาร

พยากรณ์อากาศ

โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม ๑๔๖ ถนนถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๒๐ โทร. ๐๒๒๑๑๐๙๔๓ โทรสาร.๐๒๒๑๑๐๙๔๓
E-Mail : admin@yn.ac.th
Design by Joomla 3.4.5 The best view this website as 1280 pixel Text size - Medium All web browser